ERISAT: ባህርይ ርእሰ ዕንወት እንታይ ማለት እዩ፧ 1ይ ክፋል


ልክዕ ከምቲ ነብስና መግቢ ዘድልዮ ከምኡ ድማ ኣእሙሮና ትምህርቲ የድልዮ እዩ።ኩነተ ኣእምሮ ሕብረተሰብና ንምሕዋይ ፡ ተሌቭዥን ኤሪሳት ክኢላታት ብምዕዳም መግቢ ኣእምሮ ትቕርብ ኣላ።

ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተኸቲልኩም ከተበርክቱ ከምትኽእሉ ንሕብር። ኣብዚ ዝስዕብ መስመር ብምጥዋቕ ክንሕግዝ ንኽእል????????

Option 1 https://3.141.12.135

Option 2 http://paypal.me/erisat